• 0229-502000
 

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, de (nieuwste versies van de) onderstaande voorwaarden van toepassing. 

Wilt u de voorwaarden liever per post ontvangen? Uiteraard sturen wij u ze graag toe (contact). U kunt de verschillende voorwaarden ook direct hieronder openen en opslaan.

1. Binnenlands vervoer

de Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2. Grensoverschrijdend vervoer
3. Bulkvervoer

de Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen over de weg, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

4. Overige logistieke activiteiten

de Logistieke Services Voorwaarden (LSV) gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank Rotterdam op 2 april 2014.

5. Charter voorwaarden

De geldende IFS Logistics / GMP+ B4 / HACCP regelingen dienen in acht te worden genomen tijdens de opdracht.

 1. vervoerder zich bezig houdt met het verrichten van goederenvervoer over de weg in opdracht van opdrachtgever;
 2. op het nationale wegvervoer de Algemene Vervoerscondities (AVC) van toepassing zijn en op al het op het internationale wegvervoer het Verdrag – de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR);
 3. de in Nederland op 1 januari 2017 de Wet aanpak schijnconstructies (hierna ‘Was’) van toepassing is;
 4. relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd zoals: Arbeidstijdenwet, Arbeidstijdenbesluit vervoer, Regeling voertuigen, Wet wegvervoer Voertuigen, Verordening 561/2006 en de cao voor beroepsgoederenvervoer;
 5. vervoerder beschikt over een GFSI gecertificeerd voedselveiligheid systeem, en op verzoek het certificaat beschikbaar stelt. Indien de vervoerder in een oplegger van de opdrachtgever rijdt, dan wordt aan onderstaande eisen voldaan. Indien de vervoerder met eigen opleggers rijdt en niet over een GFSI certificaat beschikt, dient hij/zij:
  • Eis IFS Logistics 4.1: De transporteenheden te onderhouden en reinigen met producten die geen invloed op de kwaliteit en veiligheid van de producten die worden vervoerd;
  • Eis IFS Logistics 4.3: De temperatuur van het product moet beheerst zijn (indien van toepassing);
  • Eis IFS Logistics 4.3: De verschillende producten moeten duidelijk van elkaar zijn gescheiden;
  • Eis IFS Logistics 5.3: Op verzoek van opdrachtgever stelt de vervoerder meetgegevens (zoals koeldata) en eventuele (controle)rapporten beschikbaar;
  • Eis IFS Logistics 5.6: De vervoerder stelt alle informatie voor een recall zo snel mogelijk ter beschikking.
 6. vervoerder zich verzekerd voor aansprakelijkheid en schade, zoals toegelicht in Artikel 1 lid 8;
 7. partijen gezamenlijk afspraken wensen te maken zodat opdrachtgever zoveel mogelijk zekerheid krijgt dat vervoerder er alles aan doet om er voor te zorgen dat het juiste loon tijdig wordt betaald aan ondergeschikten en voldaan wordt aan wet- en regelgeving;
 8. vervoerder gaat zich laten certificeren voor Paychecked, zodat controle door afzender in de toekomst niet meer nodig is;
 9. vervoerder informeert zijn medewerkers over de hygiëne- en werkregels van de opdrachtgever.

.
Artikel 1 – verplichtingen vervoerder

 1. Levert de goederen af bij de geadresseerde in dezelfde staat en onder dezelfde condities als waarin deze zijn ontvangen voorafgaand aan het vervoer. Meldt alle afwijkingen (productbreuk, ongedierte, schimmel, aanrijding, etc.) aan de planning van opdrachtgever.
 2. Voert de transportopdracht uit met voor dit vervoer geschikt, schoon, droog, geurvrij en functioneel materieel. Het materieel dient ook in een goede staat van onderhoud te verkeren, te voldoen aan alle wettelijke voorschriften en normen en voorzien te zijn van alle benodigde vervoersvergunningen voor (inter) nationaal (gevaren) goederenvervoer.
 3. De geldende IFS Logistics / GMP+ B4 / HACCP regelingen dienen in acht te worden genomen tijdens de uitvoering.
 4. De vervoerder is verplicht om de ondertekende transportdocumenten van de uitgevoerde werkzaamheden zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 10.00 uur de volgende dag te scannen en mailen naar vrachtbrieven@simonloos.nl. De originele transportdocumenten moeten, uiterlijk binnen 5 dagen, per post of via de planning worden ingeleverd bij opdrachtgever. De eventuele extra uren en/of km’s ontstaan zonder overleg worden nimmer uitbetaald.
 5. Voert het vervoer zonder onnodige vertraging en volgens de economisch voordeligste route uit. Planning opdrachtgever wordt over de voortgang geïnformeerd.
 6. Het tussentijds opslaan van de goederen is niet toegestaan.
 7. Europallets / Düsseldorferpallets dienen altijd geruild te worden op laad- en losadressen tenzij anders vermeld. Zonder palletbonnen gaat opdrachtgever ervan uit dat de europallets niet geruild zijn en volgt berekening ad €10,- per pallet. Palletbonnen moeten minimaal 1 maand geldig zijn.
 8. Vervoerder is volledig aansprakelijk voor het verlies en/of beschadiging van al het materiaal dat door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en deze zal zonder enige aftrek door vervoerder aan opdrachtgever vergoeden. Schades aan en/of verlies van het materiaal van opdrachtgever alsmede eventuele directe of indirecte betrokkenheid, daarbij dienen door vervoerder, direct gemeld te worden.
  Vervoerder verplicht zijn om de aansprakelijkheid op grond van sub B alsmede hetgeen staat omschreven in Artikel 1 lid 8 met betrekking tot opleggers, aanhangers e.d. van opdrachtgever wettelijk dan wel anderszins op de verhouding tussen de partijen van kracht, te verzekeren en verzekerd te houden bij een erkende verzekeringsmaatschappij. Indien geen verzekeringsdekking meer mocht bestaan, zal de vervoerder Simon Loos B.V. hiervan direct in kennis stellen met het recht om deze overeenkomst direct te beëindigen;
  Ten bewijze van de verzekeringsdekking zal vervoerder aan opdrachtgever een kopie verstrekken van de verzekeringspolis en kopieën van de polisvoorwaarden verstrekken.
 9. Laat het vervoer alleen uitvoeren door chauffeurs die vakbekwaam en gediplomeerd zijn en ervaring hebben met het soort vervoer dat door opdrachtgever wordt gevraagd.
 10. Chauffeurs van vervoerder moeten goed in staat zijn om een gesprek in het Nederlands te voeren, en zich aan de geldende veiligheidseisen houden (zoals het dragen van veiligheidsschoenen, reflecterend hesje en handschoenen).
 11. Het is vervoerder toegestaan ná verkregen toestemming van opdrachtgever, ter uitvoering van de vervoersovereenkomst, op zijn beurt gebruik te maken van ten hoogste één andere vervoerder (zelfstandig hulppersoon).
 12. Het is een in lid 11 bedoelde toegestane ingeschakelde zelfstandig hulppersoon op zijn beurt niet toegestaan om, nog steeds ter uitvoering van de initiële vervoerovereenkomst tussen opdrachtgever en vervoerder, gebruik te maken van andere zelfstandig hulpperso(o)n(en). Vervoerder dient toe te zien op de juiste naleving van deze afspraak (door de zelfstandig hulppersoon).

.
Artikel 2 – facturatie

 1. De basis voor facturatie is:
  a. Afgesproken ritprijs: een vast bedrag per rit;
  b. Uren/kilometers manifest: indien de klant van opdrachtgever werkt volgens vooraf vastgestelde uren en kilometers, gelden de uren en kilometers op dit manifest als basis voor de facturatie.
 2. Alleen goed onderbouwde en beargumenteerde afwijkingen van de gestelde uren en kilometers kunnen na akkoord van opdrachtgever worden berekend. Deze dient de vervoerder op het moment van plaatsvinden telefonisch door te geven aan de planning van opdrachtgever en te mailen ter bevestiging.
 3. Facturen dienen altijd voorzien te zijn van een kopie van deze charteropdracht en worden zonder afgetekende vrachtbrief niet geaccepteerd.
 4. Vervoerder zend facturen, conform de overeengekomen vrachtprijs en voorzien van het ordernummer, per e-mail aan crediteurenadministratie@simonloos.nl.

.
Artikel 3 – garantie
Vervoerder garandeert en staat er voor in dat zijn werknemers die belast zijn met de uitvoering van een of meer overeenkomsten tot het vervoeren van goederen over de weg ten behoeve van opdrachtgever, te allen tijde (tijdig) het juiste loon ontvangen conform de cao ‘Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen’.
.
Artikel 4 – periodieke controle

 1. Vervoerder is verplicht om telkens op verzoek van opdrachtgever een verklaring te overleggen van een accountant of vergelijkbare onafhankelijke financieel deskundige waaruit blijkt dat aan werknemers zoals bedoeld in artikel 1 het juiste loon wordt en is voldaan in enige periode. De kosten die verbonden zijn aan het verkrijgen van deze verklaring zijn voor rekening van vervoerder. Opdrachtgever maakt van deze bevoegdheid terughoudend gebruik, maar kan wel eisen stellen aan de inhoud van de verklaring.
 2. De verplichting uit lid 1 geldt niet ingeval vervoerder beschikt over het keurmerk ‘PayChecked’ of een ander gelijkwaardig keurmerk.

.
Artikel 5 – klachten

 1. Vervoerder beschikt over een schriftelijke klachtenprocedure voor het behandelen van een klacht van een eigen werknemer inzake het (tijdig betalen van het) loon. Vervoerder dient deze klacht zo spoedig als mogelijk te melden bij opdrachtgever onder overlegging van een oplossing hoe herhaling wordt voorkomen. Deze verplichting geldt niet indien de klacht betrekking heeft op een geringe loonvordering én de oorzaak niet-structureel van aard is (geweest).
 2. Indien vervoerder via een zelfstandig hulppersoon als bedoeld in artikel 1 lid 10 een melding krijgt als bedoeld in lid 1, stelt vervoerder opdrachtgever hiervan op de hoogte, waarbij vervoerder aangeeft welke maatregel hij heeft genomen / gaat nemen om herhaling bij de zelfstandig hulppersoon te voorkomen.

.
Artikel 6 – vrijwaring, aansprakelijkheid, bijstand

 1. Vervoerder vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken van enige werknemer die stelt niet (tijdig) het juiste loon te hebben ontvangen.
 2. Ingeval van een aanspraak als bedoeld in lid 1, is vervoerder aansprakelijk voor aan opdrachtgever opgelegde (bestuurlijke) boete(s) en de redelijke kosten die verband houden met het voeren van verweer (in en buiten rechte) tegen de aanspraak van de werknemer. Verdere schadevergoeding is niet verschuldigd.
 3. Bij enige aanspraak treden partijen in overleg, verlenen elkaar de nodige bijstand om de hoogte van de aansprakelijkheid te beperken en overhandigen elkaar relevante gegevensdragers. Dit laatste voor zover partijen daarover beschikken.

.
Artikel 7 – kettingbeding
Bij gebruikmaking van een zelfstandig hulppersoon ter uitvoering van de overeenkomst(en) tot het vervoeren van goederen over de weg, is vervoerder verplicht en verbindt zich jegens opdrachtgever, minimaal de bepalingen als genoemd in artikel 1 t/m 7 op te leggen aan deze hulppersoon. Op eerste verzoek van opdrachtgever dient vervoerder bewijs te overleggen dat aan deze verplichting is voldaan. Indien niet binnen redelijke termijn is voldaan aan dit verzoek, verbeurt vervoerder een direct opeisbare boete van € 2.500,- te behoeve van opdrachtgever. Het boetebeding laat het recht op volledige schadevergoeding onverlet.
.
Artikel 8 – opzegging
Indien vervoerder de verplichting uit artikel 1 niet nakomt, heeft opdrachtgever het recht om de samenwerking(s) (overeenkomst) met vervoerder per direct schriftelijk te ontbinden, doch niet nadat een behoorlijke ingebrekestelling heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever heeft deze bevoegdheid niet indien de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
.
Artikel 9 – slotbepalingen

 1. Deze overeenkomst wordt zonder tegenbericht elk jaar opnieuw verlengd en gaat in op datum van ondertekening.
 2. Binnen het eerste jaar geldt een opzegtermijn van drie maanden voor datum ondertekening van deze overeenkomst voor beide partijen. Na het eerste jaar geldt een opzegtermijn van drie maanden vanaf het moment van opzeggen voor beide partijen.
 3. Indien vervoerder de verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, heeft opdrachtgever het recht om de samenwerkingsovereenkomst met vervoerder per direct schriftelijk te ontbinden.
 4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien worden aan een bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd.
Algemene voorwaarden Fanshop Simon Loos

Voor de fanshop van Simon Loos gelden andere leveringsvoorwaarden. Bekijk ze hier.