• 0229-502000
 

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, de (nieuwste versies van de) onderstaande voorwaarden van toepassing. 

Wilt u de voorwaarden liever per post ontvangen? Uiteraard sturen wij u ze graag toe (contact). U kunt de verschillende voorwaarden ook direct hieronder openen en opslaan.

1. Binnenlands vervoer

de Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2. Grensoverschrijdend vervoer
3. Bulkvervoer

de Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen over de weg, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

4. Overige logistieke activiteiten

de Logistieke Services Voorwaarden (LSV) gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank Rotterdam op 2 april 2014.

5. Charter voorwaarden

De geldende IFS Logistics/ GMP+ B4/ HACCP regelingen dienen in acht te worden genomen tijdens de opdracht.
A. VERVOERDER zich bezighoudt met het verrichten van goederenvervoer over de weg in opdracht van opdrachtgever;
B. op het nationale wegvervoer de Algemene Vervoerscondities (AVC) van toepassing zijn en op al het op het internationale wegvervoer het Verdrag – de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR);
C. in Nederland vanaf 1 januari 2017 de Wet aanpak schijnconstructies (hierna ‘WAS’) van toepassing is;
D. in Nederland vanaf 21 december 1994 de Wet Arbeid Vreemdelingen (hierna ‘WAV’) van toepassing is;
E. relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd zoals: Arbeidstijdenwet, Arbeidstijdenbesluit vervoer, Regeling voertuigen, Wet Autovervoer Goederen (WAG), Wet wegvervoer goederen, Verordening 561/2006 en de cao voor beroepsgoederenvervoer;
F. VERVOERDER beschikt over een GFSI gecertificeerd voedselveiligheid systeem, en op verzoek het certificaat beschikbaar stelt. Indien de vervoerder in een oplegger van de opdrachtgever rijdt, dan wordt aan bovenstaande eisen voldaan. Indien de vervoerder met eigen opleggers rijdt en niet over een GFSI-certificaat beschikt, dient hij/zij de aanvullende intentieverklaring IFS te ondertekenen.
G. VERVOERDER zich heeft verzekerd voor aansprakelijkheid en schade, zoals toegelicht in Artikel 6;
H. partijen gezamenlijk afspraken wensen te maken zodat opdrachtgever zoveel mogelijk zekerheid krijgt dat vervoerder er alles aan doet om ervoor te zorgen dat het juiste loon tijdig wordt betaald aan ondergeschikten en voldaan wordt aan wet- en regelgeving;
I. VERVOERDER kent aan diens werknemers de basisarbeidsvoorwaarden van de cao ‘Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen’ (TLN-cao) of de cao ‘Goederenvervoer Nederland’ toe indien a) dit voortvloeit uit de detacheringsrichtlijn en b) de werkzaamheden in of vanuit de in Nederland gevestigde onderneming van VERVOERDER worden uitgevoerd.
J. VERVOERDER informeert zijn medewerkers over de hygiëne- en werkregels van de opdrachtgever.

Artikel 1 – verplichtingen VERVOERDER
1. Levert de goederen af bij de geadresseerde in dezelfde staat en onder dezelfde condities als waarin deze zijn ontvangen voorafgaand aan het vervoer. Meldt alle schade, manco, afwijkingen (productbreuk, ongedierte, schimmel, aanrijding, etc.) en ongeplande retouren aan de planning van opdrachtgever en vermeld dit duidelijk leesbaar op de vrachtbrief.
2. Voert de transportopdracht uit met voor dit vervoer geschikt, schoon, droog, geurvrij en functioneel materieel. Het materieel dient ook in een goede staat van onderhoud te verkeren, te voldoen aan alle wettelijke voorschriften en normen en voorzien te zijn van alle benodigde vervoersvergunningen voor (inter)nationaal (gevaren) goederenvervoer.
3. Neemt de geldende IFS Logistics/ GMP+ B4/ HACCP regelingen in acht tijdens de uitvoering.
4. De VERVOERDER is verplicht om de ondertekende transportdocumenten van de uitgevoerde werkzaamheden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur in te leveren. Een eventuele pallet bon dient origineel ingeleverd te worden.
5. De VERVOERDER is verplicht op de transportdocumenten de volgende punten minimaal te vermelden: datum, laad- en losadres, laad- en lostijden, afzender, ontvanger, kenteken vervoerder, naam vervoerder, schade, manco, alle afwijkingen (productbreuk, ongedierte, schimmel, aanrijding, etc.), temperatuur en handtekening.
6. De VERVOERDER is verplicht om:
a. Voor Netwerk ritten de dagstaat uiterlijk binnen 24 uur te mailen naar charters.netwerk@simonloos.nl.
b. Voor Winkeldistributie is het verplicht om gebruik te maken van de applicatie App2Track.
7. Voert het vervoer zonder onnodige vertraging en volgens de economisch voordeligste route uit. Planning opdrachtgever wordt over de voortgang geïnformeerd.
8. Het tussentijds opslaan van de goederen is niet toegestaan.
9. Indien van toepassing: Europallets / Düsseldorferpallets dienen altijd geruild te worden op laad- en losadressen tenzij anders vermeld. Zonder aanlevering van de originele palletbonnen gaat opdrachtgever ervan uit dat de europallets niet geruild zijn en volgt berekening ad €10,- per pallet. LET OP: Palletbonnen dienen minimaal een houdbaarheidstermijn te hebben van 30 (dertig) dagen. Het inleveren van de originele palletbon is afhankelijk van de gemaakte afspraak tussen partijen.
10. Laat het vervoer alleen uitvoeren door chauffeurs die vakbekwaam en gediplomeerd zijn en ervaring hebben met het soort vervoer dat door opdrachtgever wordt gevraagd.
11. Chauffeurs van VERVOERDER moeten goed in staat zijn om een gesprek in het Nederlands of in Engels te voeren, en zich aan de geldende veiligheidseisen houden (zoals het dragen van veiligheidsschoenen, reflecterend hesje en werkhandschoenen).
12. Indien de VERVOERDER de door Simon Loos Transport verstrekte vervoersopdracht wil uitbesteden, wordt dat vooraf met Simon Loos Transport besproken en alleen na akkoord van Simon Loos Transport mag de VERVOERDER op zijn beurt gebruik maken van ten hoogste één andere vervoerder (zelfstandig hulppersoon).
13. Het is een in lid 12 bedoelde toegestane ingeschakelde zelfstandig hulppersoon op zijn beurt niet toegestaan om, nog steeds ter uitvoering van de initiële vervoerovereenkomst tussen opdrachtgever en VERVOERDER, gebruik te maken van andere zelfstandig hulpperso(o)n(en). VERVOERDER dient toe te zien op de juiste naleving van deze afspraak (door de zelfstandig hulppersoon).
14. Voor Netwerk krijgt VERVOERDER een telefoon met daarop de Trimble app. VERVOERDER is verplicht deze telefoon altijd te gebruiken voor uren- en kilometerregistratie en track and trace.

Artikel 2 – facturatie
1. De basis voor facturatie is:
a. Afgesproken ritprijs: een vast bedrag per rit;
b. Uren/kilometers manifest: indien de klant van opdrachtgever werkt volgens vooraf vastgestelde uren en kilometers, gelden de uren en kilometers op dit manifest als basis voor de facturatie;
c. Verreden uren en kilometers: hieronder worden de geregistreerde kilometers en chauffeursuren (verminderd met pauzes) volgens de (analoge/digitale) tachograaf verstaan of de data uit de boordcomputer. Deze verreden uren en kilometers dienen als basis voor de facturatie. Er moet een kopie van de chauffeurslijsten en/of ritrapporten en/of manifesten aansluitend op de uitgevoerde werkzaamheden door de VERVOERDER bij Simon Loos Transport B.V. worden ingeleverd. Deze dienen compleet en duidelijk ingevuld te zijn. Het begin- en eindpunt voor de berekening van de verreden uren en kilometers is de locatie die Simon Loos Transport B.V. aan de VERVOERDER heeft opgegeven.

2. Alleen goed onderbouwde en beargumenteerde afwijkingen van de gestelde uren en kilometers kunnen na akkoord van opdrachtgever worden berekend. Deze dient de VERVOERDER op het moment van plaatsvinden telefonisch door te geven aan de planning van opdrachtgever en te mailen ter bevestiging.
3. Indien selfbilling op basis van uren en kilometers: In week B wordt er een overzicht gestuurd naar VERVOERDER van de gemaakte uren en verreden kilometers in week A. Deze dient als basis voor de factuur die VERVOERDER mag versturen naar opdrachtgever. Indien VERVOERDER niet akkoord gaat met overzichtsvoorstel, dient VERVOERDER dit kenbaar te maken uiterlijk voor donderdag in week B.
4. Facturen dienen altijd voorzien te zijn van een ritnummer en worden zonder afgetekende vrachtbrief niet geaccepteerd mits de vrachtbrief niet eerder al verstuurd is.
5. Indien geen selfbilling: VERVOERDER zendt facturen, conform de overeengekomen vrachtprijs en voorzien van het ordernummer, per e-mail aan crediteuren@simonloos.nl.
6. Betalingstermijn is 30 dagen.
7. De kosten voor tolpassages (tunnels, bruggen, wegen) en veerovertochten, kunnen 1 op 1 worden doorbelast met bijbehorende afrekenbewijzen, mits deze op de aangegeven route liggen en er derhalve gebruik van gemaakt dient te worden.
8. Elk jaar vindt er een indexering plaats op basis van de prijsontwikkelingen voor het komende jaar.

Artikel 3 – garantie
VERVOERDER garandeert en staat ervoor in dat zijn werknemers die belast zijn met de uitvoering van een of meer overeenkomsten tot het vervoeren van goederen over de weg ten behoeve van opdrachtgever, te allen tijde (tijdig) het juiste loon ontvangen conform de cao ‘Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen’.

Artikel 4 – periodieke controle
1. VERVOERDER is verplicht om telkens op verzoek van opdrachtgever een verklaring te overleggen van een accountant of vergelijkbare onafhankelijke financieel deskundige waaruit blijkt dat aan werknemers zoals bedoeld in artikel 3 het juiste loon wordt en is voldaan in enige periode. De kosten die verbonden zijn aan het verkrijgen van deze verklaring zijn voor rekening van VERVOERDER. Opdrachtgever maakt van deze bevoegdheid terughoudend gebruik, maar kan wel eisen stellen aan de inhoud van de verklaring.
2. De verplichting uit lid 1 geldt niet ingeval VERVOERDER beschikt over het keurmerk ‘PayChecked’ of een ander gelijkwaardig keurmerk.

Artikel 5 – klachten
1. VERVOERDER beschikt over een schriftelijke klachtenprocedure voor het behandelen van een klacht van een eigen werknemer inzake het (tijdig betalen van het) loon. VERVOERDER dient deze klacht zo spoedig als mogelijk te melden bij opdrachtgever onder overlegging van een oplossing hoe herhaling wordt voorkomen. Deze verplichting geldt niet indien de klacht betrekking heeft op een geringe loonvordering én de oorzaak niet-structureel van aard is (geweest).
2. Indien VERVOERDER via een zelfstandig hulppersoon als bedoeld in artikel 1 lid 12 een melding krijgt als bedoeld in lid 1, stelt VERVOERDER opdrachtgever hiervan op de hoogte, waarbij VERVOERDER aangeeft welke maatregel hij heeft genomen/ gaat nemen om herhaling bij de zelfstandig hulppersoon te voorkomen.

Artikel 6 – verzekeringen
VERVOERDER is volledig aansprakelijk voor het verlies en/of beschadiging van al het materiaal dat door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en deze zal zonder enige aftrek door vervoerder aan opdrachtgever vergoeden.
VERVOERDER is verplicht een Container- en transportaansprakelijkheid op grond van het gestelde in sub G en bovenstaande, afgesloten te hebben en verzekerd te houden bij een erkende verzekeringsmaatschappij. Indien geen verzekeringsdekking meer mocht bestaan, zal de VERVOERDER Simon Loos B.V. hiervan direct in kennis stellen met het recht om deze overeenkomst direct te beëindigen.
Ten bewijze van de verzekeringsdekking zal VERVOERDER aan opdrachtgever een kopie verstrekken van de verzekeringspolis en kopieën van de polisvoorwaarden verstrekken.
Schades aan en/of verlies van het materiaal van opdrachtgever alsmede eventuele directe of indirecte betrokkenheid, daarbij dienen door VERVOERDER, direct gemeld te worden.
Indien de lading goederen uit risicoklasse 2, 3 of 4 bevat, dient parkeren en/of stallen van een beladen voertuig uitsluitend te geschieden onder de volgende voorwaarden:
i. ofwel de chauffeur, ofwel een eventuele bijrijder blijft aanwezig in, op of in de onmiddellijke nabijheid van het beladen voertuig;
ii. ofwel wordt het beladen voertuig geparkeerd op een (fysiek) bewaakt terrein;
iii. ofwel wordt het beladen voertuig gestald (afgesloten en met inschakeling van het alarm) in een gebouw dat op adequate wijze wordt afgesloten.

Artikel 7 – vrijwaring, aansprakelijkheid, bijstand
1. VERVOERDER is verplicht om ter zake van de verrichte werkzaamheden aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, waaronder met name begrepen de inhouding en afdracht van (loon) belastingen, verschuldigde premies werknemersverzekeringen en volksverzekeringen.
2. VERVOERDER vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken (inclusief punitieve sancties) van derden, met inbegrip van Nederlandse en buitenlandse (overheids) instanties, waaronder uitdrukkelijk het Openbaar Ministerie (of een buitenlands equivalent), die het gevolg zijn van of samenhangen met de werkzaamheden die de VERVOERDER heeft verricht.
– waaronder inbegrepen; onterecht nagelaten – in het kader van deze overeenkomst. Deze vrijwaring geldt niet voor zover opdrachtgever schuld heeft aan het ontstaan van deze aanspraken, waarbij op VERVOERDER de bewijslast rust ten aanzien van deze schuld.
3. Deze vrijwaring uit lid 2 geldt uitdrukkelijk ook voor boetes en schades die voortvloeien uit de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), het ‘Mindestlohngezets’ (MiLoG), Wet aanpak schijnconstructies (WAS), en soortgelijke (nationale) wet- en regelgeving.
4.VERVOERDER vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken van enige werknemer die stelt niet (tijdig) het juiste loon te hebben ontvangen.
5.Ingeval van een aanspraak als bedoeld in lid 4, is VERVOERDER aansprakelijk voor aan opdrachtgever opgelegde (bestuurlijke) boete(s) en de redelijke kosten die verband houden met het voeren van verweer (in en buiten rechte) tegen de aanspraak van de werknemer. Verdere schadevergoeding is niet verschuldigd.
6. VERVOERDER is aansprakelijk voor de sancties en/of boetes die voortvloeien uit door VERVOERDER zelfgemaakte overtreding. De opdrachtgever kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
7. Bij enige aanspraak treden partijen in overleg, verlenen elkaar de nodige bijstand om de hoogte van de aansprakelijkheid te beperken en overhandigen elkaar relevante gegevensdragers. Dit laatste voor zover partijen daarover beschikken.

Artikel 8 – ter beschikking gesteld materieel
a. De VERVOERDER is verplicht het materieel van Simon Loos Transport B.V. behoorlijk te gebruiken en te wassen. Hiervoor wordt geen vergoeding gegeven.
b. Het door Simon Loos Transport B.V. aan de VERVOERDER ter beschikking gestelde materieel, waaronder opleggers, aanhangers, vastzettingsmateriaal etc. zal niet door de VERVOERDER, zonder toestemming van Simon Loos Transport B.V., aan derden ter beschikking worden gesteld. Indien materieel van Simon Loos Transport B.V. door de VERVOERDER zonder toestemming aan derden wordt verstrekt, moet de nieuwwaarde van het materieel en de hieruit eventueel voortvloeiende kosten voor de VERVOERDER aan Simon Loos Transport B.V. worden vergoed.
c. De VERVOERDER is verplicht alle beschadigingen, verliezen en/of andere onregelmatigheden aan eigendommen van Simon Loos Transport B.V. en aan de te vervoeren goederen, welke zijn ontstaan terwijl de VERVOERDER deze eigendommen/goederen onder zich heeft, direct te melden bij Simon Loos Transport B.V.
d. De VERVOERDER is volledig aansprakelijk voor het verlies en/of beschadiging van het materieel dat door Simon Loos Transport B.V. ter beschikking wordt gesteld. Deze zal zonder enige aftrek door VERVOERDER schadeloosgesteld worden, bij gebreke waarvan de VERVOERDER een onmiddellijk opeisbare boete verbeurt van € 500,– per dag waarop VERVOERDER in gebreke blijft de schade te voldoen.

Artikel 9 – kettingbeding
Bij gebruikmaking van een zelfstandig hulppersoon ter uitvoering van de overeenkomst(en) tot het vervoeren van goederen over de weg, is VERVOERDER verplicht en verbindt zich jegens opdrachtgever, minimaal de bepalingen als genoemd in artikel 1 t/m 8 op te leggen aan deze hulppersoon. Op eerste verzoek van opdrachtgever dient VERVOERDER bewijs te overleggen dat aan deze verplichting is voldaan. Indien niet binnen redelijke termijn is voldaan aan dit verzoek, verbeurt VERVOERDER een direct opeisbare boete van € 2.500, – ten behoeve van opdrachtgever. Het boetebeding laat het recht op volledige schadevergoeding onverlet.

Artikel 10 – concurrentiebeding
De VERVOERDER zal niet rechtstreeks vervoer mogen verrichten voor personen of bedrijven waarmee hij in contact is gekomen tijdens deze overeenkomst en die relaties van Simon Loos Transport B.V. zijn. Bovenstaande is van krachten tot 3 jaar na dat de overeenkomst verbroken is. Dit op straffe van het onmiddellijk verbeuren van een geldboete groot €2.500,00 voor elke overtreding en dag dat de overeenkomst voortduurt.

Artikel 11 – CO2-rapportage
VERVOERDER levert jaarlijks een CO2-rapportage aan bij de opdrachtgever. De rapportage bestaat uit het gemiddelde verbruik en jaarinzet in kilometers, aangegeven per kenteken met het daarbij behorende type brandstof.

Artikel 12 – opzegging
Indien VERVOERDER de verplichting uit artikel 1 niet nakomt, heeft opdrachtgever het recht om de samenwerking(s) (overeenkomst) met VERVOERDER per direct schriftelijk te ontbinden, doch niet nadat een behoorlijke ingebrekestelling heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever heeft deze bevoegdheid niet indien de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
Binnen het eerste jaar geldt een proeftijd van 4 (vier) weken voor datum ondertekening van deze overeenkomst voor beide partijen.
Voor opzegging, onder normale omstandigheden, wordt een opzegtermijn van 1 (één) maand gehanteerd vanuit beide partijen op deze overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd. Tenzij in goed overleg anders wordt besloten.

Artikel 13 – slotbepalingen
1. Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en gaat in op datum van ondertekening.
2. Indien VERVOERDER de verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, heeft opdrachtgever het recht om de samenwerkingsovereenkomst met VERVOERDER per direct schriftelijk te ontbinden.
3. Op basis van deze overeenkomst is er geen volume garantie naar de VERVOERDER. De inzet en standplaats van VERVOERDER kan fluctueren.
4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien worden aan een bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd.
Bij aanvaarding en uitvoering van de transportopdracht de VERVOERDER volledig akkoord gaat met de genoemde voorwaarden en vrijwaring bepalingen.

Algemene voorwaarden Fanshop Simon Loos

Voor de fanshop van Simon Loos gelden andere leveringsvoorwaarden. Bekijk ze hier.